ข้อมูลด้านหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
     ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ได้จัดให้มีการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในแต่ละระดับสามารถจำแนก เป็นประเภทวิชาและสาขาวิชาได้ดังนี้
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางานดังนี้
          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการเรียน 3 ปี (วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า)
          ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
               1. สาขาวิชาการบัญชี
               2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
               1. สาขาวิชาการโรงแรม
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
               1. สาขาวิชาช่างยนต์
               2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
               3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการเรียน 2 ปี (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า)
          ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
               1. สาขาวิชาการบัญชี
               2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
               3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
               1. สาขาวิชาช่างยนต์
               2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
               3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์