วิทยาลาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

"คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา"

 

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากทางราชการตามใบอนุญาตเลขที่  ชย  03/2546   ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2546  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 199 หมู่ 17 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิเป็นสถาบันศึก ษา เอกชนในระบบประเภทอาชีวะศึกษา  ตามมาตรา 15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมงานการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยท่าน ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและ

เป็นผู้อำนวยการ และนางอัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นผู้จัดการวิทยาลัย

สัญญาลักษณ์ของวิทยาลัย

รัศมีแสงสว่าง หมายถึง การนำหลักปรัชญา คือ คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

ไปประกอบสัมมาอาชีพให้มีความเจริญ

เสมาธรรมจักร หมายถึง คุณธรรม วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัย

ดาวเทียม หมายถึง การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม

หนังสือ หมายถึง พาณิชยกรรม ตามสาขาที่เปิด

ฟันเฟือง หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ตามสาขาที่เปิด

สีประจำวิทยาลัย

สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองบริสุทธิ์ในด้านจริยธรรม ความรู้และสติปัญญา

สีเทา หมายถึง ความหนักแน่น มั่งคงมุ่งมั่น และอดทนที่จะพัฒนางาน พัฒนาสังคม ประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร

วิสัยทัศน์

          เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุขเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ประเทศไทย 4.0

พันธกิจ

          1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสถาวะการเปลี่ยนแปลง

          2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม

          3. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

          4. บริหารจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการพัฒนาทักษะประสบการณ์จริง

          5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่แท้จริง เพื่อสร้างความสุขให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

ปรัชญา

คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

อัตลักษณ์

มารยาทดี มีวินัย เคารพผู้ใหญ่ ใส่ใจความสะอาด

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์