ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ

         จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้ใจกลางของประเทศไทย บริเวณเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศาตะวันออกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 7 ของประเทศไทย

        อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น

                         ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา

                         ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
                         ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี

ภูมิประเทศ
         ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิบริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มของลำน้ำชีมีเทือกเขาและป่าไม้ เรียงรายจากตะวันออกสู่ตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญ คือ ภูอีเฒ่า, ภูแลนคา,และภูเขาพังเหย ทำให้พื้นที่จังหวัดถูกแบ่งออกเป็น  ๒ ส่วน  คือ ส่วนเหนือ  ประกอบด้วย อำเภอ ภักดีชุมพล,หนองบัวแดง,เกษตรสมบูรณ์,ภูเขียว,คอนสาร,แก้งคร้อ, และอำเภอบ้านแท่น ส่วนใต้  ประกอบด้วยอำเภอเทพสถิต,บำเหน็จณรงค์, จัตุรัส, ซับใหญ่,หนองบัวระเหว,บ้านเขว้า,

เนินสง่า, เมืองชัยภูมิ,  และอำเภอคอนสวรรค์ 
ภูมิอาการ
         จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนโดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาฤดูกาล อุณหภูมิ( 4 ปีย้อนหลัง)เฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 26 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 12 – 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 28 – 3 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (4 ปีย้อนหลัง) 1,350 มิลลิเมตรต่อปี

สภาพเศรษฐกิจสังคม
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริก ถั่วเขียว ปอแก้ว มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ  รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่างๆ  ทำอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งถักผลิตภัณฑ์จากไม้ ล่าสุดปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจังหวัดชัยภูมิ มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจำปี 49,128  ล้านบาท  และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน  41,152  บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึงร้อยละ 6.82  จัดเป็นลำดับที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ 64  ของประเทศ
การคมนาคม
          การคมนาคมภายในจังหวัด ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง ส่วนทางรถไฟเป็นส่วนน้อย  ( เฉพาะอำเภอจัตุรัส บำเหน็จณรงค์และอำเภอเทพสถิต ) ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิไปยังอำเภอต่างๆดังนี้

               1) อำเภอบ้านเขว้า 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 225

               2) อำเภอหนองบัวระเหว 33 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 225

               3) อำเภอคอนสวรรค์ 38 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 202

               4) อำเภอจัตุรัส 39 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201

               5) อำเภอแก้งคร้อ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201

               6) อำเภอหนองบัวแดง 53 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2159

               7) อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201 แยกหนองบัวโคกตามทางหลวงหมายเลข 205

               8) อำเภอภูเขียว 77 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201

               9) อำเภอบ้านแท่น 81 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201 แยกอำเภอภูเขียวไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 2187

                10) อำเภอภักดีชุมพล 85 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 225

                11) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2195

                12) อำเภอเทพสถิต 105 กิโลเมตร ตามหลวงหมายเลข 201 ต่อ 205

                13) อำเภอคอนสาร 125 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201 แยกอำเภอภูเขียวไปตามทางหลวงหมาเลข 2055

                14) อำเภอเนินสง่า 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 201 แยกบ้านค่ายไปตามทางหลวงชนบท

                15) อำเภอซับใหญ่ 55 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 225 แยกอำเภอหนองบัวระเหวไปตามทางหลวงชนบท

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์