งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2/2561

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง

ผู้วิจัย : อาจาย์โกมล ยงเพชร

เรื่องจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพลงงามแสงเดือน ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์จันทร์จิรา ชัยมุงคุณ

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบภาพที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ชนัญชิดา นามวงษ์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ รูปภาพฉาย ภาพตัดและภาพสามมิติ ตามมาตรฐานแบบเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ชานนท์ ศรีสุข

เรื่องวิจัย : การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธีระยุทธ อ้อนชัยภูมิ

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนติวุฒิ วุฒิจิรพงศ์

เรื่องวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความตั้งใจในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/8 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ปวีณา จันทะภา

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุภาวดี พงษ์สระพัง

เรื่องวิจัย : พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศรีประไพ แคนสังข์

เรื่องวิจัย : การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/9 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : ดร.จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะปฏิบัติการงานบัญชีที่รับรองทั่วไป เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เจลจิรา ทองปลาย

เรื่องวิจัย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่ส่งงาน/การบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดของนักเรียนวิชาการบริษัทจำกัด ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพงษ์ กลิ้งสวัสดิ์

เรื่องวิจัย : สำรวจบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธิวานนท์ หมู่หมื่นศรี

เรื่องวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์

เรื่องวิจัย : การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนอรี่ อันวิชา

เรื่องวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ไพโรจน์ เกตุขุนทด

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้โมเดลจำลองคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์วุฒิชัย คำมิ่ง

เรื่องวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/5

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์อดิศักดิ์ ไสยชาติ

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์