งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 1/2562

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง

ผู้วิจัย : ผอ.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

เรื่องจัย : แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรมตามแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ถิรพิทย์ ศรศักดิ์

เรื่องวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการโรงแรม ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรม (A Study of Appropriate of Student Behavior in Class : Focus on Vocational Certificate 1/3 in Tourism Industry course Semester 1/2019) 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์

เรื่องวิจัย : ทัศนคติที่มีต่อวิชาบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนอรี่ อันวิชา

เรื่องวิจัย : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องกระบวนการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อองค์กรและชีวิตที่ดี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พนิดา พระรักษา

เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางการเรียนบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พิพงษ์ จุลนันท์

เรื่องวิจัย : ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้งามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิชางานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุพา กำเนิดบุญ

เรื่องวิจัย : เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศรัณย์ธรรศ ผิวรัตน์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจาย์กัลญาณี ชนะภู

เรื่องวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเศรฐกิจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : ผอ.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

เรื่องวิจัย : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธิวานนท์ หมู่หมื่นศรี

เรื่องวิจัย : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนติวุฒิ วุฒิจิรพงศ์

เรื่องวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 /9, 1/10

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เบญจวรรณ โชคบัณฑิต

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พลอยนภัส ฉัตรชัยพลรัตน์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพการทำผังความคิดให้สอดคล้องและครอบคลุมเรื่อง "ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย" ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ไพโรจน์ เกตุขุนทด

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการทำแผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ชุดฝึกทำแผ่นพับสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุภาวดี พงษ์สระพัง

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโภชนาการและอนามัยอาหารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์สายทอง ลียติกุล

เรื่องวิจัย : รายงานการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/7 ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เจลจิรา สวัสดี

เรื่องวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาการกระบวนการจัดทำบัญชี เรื่อง การจัดทำรายงานภาษีซื้อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์