งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 1/2561

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง

ผู้วิจัย : อาจาย์จันทร์จิรา ชัยมุงคุณ

เรื่องจัย : การพัฒนาทักษะการต่อและอ่านค่าที่ได้จากการวัดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เจลจิรา ทองปลาย

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ชานนท์ ศรีสุข

เรื่องวิจัย : การศึกษาเอกสารประกอบการสอน ใบงานปฏิบัติวิชาดิจิตอลเทคนิค

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธีระยุทธ อ้อนชัยภูมิ

เรื่องวิจัย : การสร้างฐานข้อมูล โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์นิธิวัฒน์ คณะขาม

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการกลึง กัด ไส เจาะ ขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/6 แผนกวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ไพโรจน์ เกตขุนทด

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการทำแผ่นพับ ด้วยโปแกรม Microsoft Word โดยใช้ชุดฝึกทำแผ่นพับสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์วุฒิชัย คำมิ่ง

เรื่องวิจัย : การแก้ปัญหาทักษะขาดความแม่นยำในการเลือกใช้ประแจให้ถูกต้องกับขนาดของน๊อตและโบลต์ของนักศึกษาชั้น ปวช. 2/7 สาขาช่างยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์สายทอง ลียติกุล

เรื่องวิจัย : รายงานการการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พลอยนภัส ฉัตรชัยพลรัตน์

เรื่องวิจัย : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : ดร.จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะปฏิบัติการงานบัญชีที่รับรองทั่วไป เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ชนัญชิดา นามวงษ์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช..) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธิวานนท์ หมู่หมื่ศรี

เรื่องวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบื้องต้นชั้นปีที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พนิดา พระรักษา

เรื่องวิจัย : การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุพา กำเนิดบุญ

เรื่องวิจัย : ทักษะการท่องสูตรคูณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศราวุฒิ สังวรดี

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ป ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์อดิศักดิ์ ไสยชาติ

เรื่องวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/6 สาขาช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์