งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 1/2560

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง

ผู้วิจัย : อาจาย์ธีรภัทร วงษ์ชู

เรื่องจัย : การพัฒนาทักษะการถอดประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี-ไอเสีย การติดตั้งเครื่องยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนติวุฒิ วุฒิจิรพงศ์

เรื่องวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 1/8 สาขาไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธิวานนท์ หมู่หมื่นศรี

เรื่องวิจัย : การจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราหะ์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะคอมพิวเตอร์นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์รัชณี นิสสัยเย็น

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุภาวดี พงษ์สระพัง

เรื่องวิจัย : การแก้ไขปัญหาการคุยกันในชั้นเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม ในรายวิชา งานส่วนหน้าโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์จรูศักดิ์ ศรีดี

เรื่องวิจัย : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : ดร.จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์สิทธิกร สุขสนิท

เรื่องวิจัย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศรีประไพ แคนสังข์

เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2/1 สาขาการบัญชี 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยอดทอง เหล่ากวางโจร

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศุภวิชญ์ อรรคเสริญ

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมจับคู่ปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์คณิต มาซา

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเตาไฟฟ้าแบบธรรมดาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐวิฒณ์ วงธานี

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการต่อวงจรและทดสอบวงจรลอจิกต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์จารุวรรณ ต้นด้วง

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุภา กำเนินบุญ

เรื่องวิจัย : การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์