งานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2/2560

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง

ผู้วิจัย : อาจาย์จรูญศักดิ์ ศรีดี

เรื่องจัย : การจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสมรรถนะคอมพิวเตอร์นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์จารุวรรณ ต้นด้วง

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ทองเหล่า ผลานิสง

เรื่องวิจัย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสืบค้นวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์

เรื่องวิจัย : การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เบญจวรรณ โชคบัณฑิต

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเศรษฐกิจเบื้องต้น เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยอดทอง เหล่ากวางโจน

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการถอดประกอบตรวจสอบสภาพคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้ายและเพลาขับล้อ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/4 แผนกวิชาช่างยนต์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุภาวดี พงษ์สระพัง

เรื่องวิจัย : การใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการตกแต่งอาหารของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาการโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศรัณย์ธรรศ ผิวรัตน์

เรื่องวิจัย : ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.2

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์สายทอง ลียติกุล

เรื่องวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1/8 สาขาไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : ดร.จันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะปฏิบัติการงานบัญชีที่รับรองทั่วไป เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เจลจิรา ทองปลาย

เรื่องวิจัย : ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ชอบจัดทำรายการบัญชีแยกประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ธีรภัทร วงษ์ชู

เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนแบบภาพสามมิติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์เนติวุฒิ วุฒิจิรพงศ์

เรื่องวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยต่อการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีที่ 1/8 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์พนิดา พระรักษา

เรื่องวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ "ชุดฝึกทักษะปริศนาอักษรไขว้ศัพท์บัญชี" 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ยุพา กำเนิดบุญ

เรื่องวิจัย : ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์วรพิศ สุริโย

เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง การทำงบการเงินของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 1/1 สาขาการบัญชี 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์ศรีประไพ แคนสังข์

เรื่องวิจัย : การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาวิชาการโรงแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้วิจัย : อาจารย์สุจิตรา โภคเจริญ

เรื่องวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ในการไม่ส่งงานและการบ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์