สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน


ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
 

ประจำปีการศึกษา 
2563

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

SISA-logo.png
127303.jpg

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 
เข้าร่วมการกวดประกวด การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จ. ชัยภูมิ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นตัวของจังหวัดชัยภูมิในการประกวดการผลนำเสนอผลการดำเนินงาน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

28 กันยายน พ.ศ. 2563

118776052_3426583814030637_5631261322092

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี

V-STAR

5 กันยายน 2563 
นางสาวพีรยา วิลามาศ ตัวแทนประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V- star และทีมงาน พร้อมคุณครูโกมล ยงเพชร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563

บริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

14 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียว & ที่ว่าการอำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ณ ห้องลีลาวดี 14 กรกฎาคม 63

พิธีไหว้ครู

6 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2563 พิธีอันศักดิ์สิทธิ์

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

6 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้พระวิษณุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นมงคลแก่วิทยาลัยและนักศึกษาทุก ๆ คน

ประเมินลูกเสือวิสามัญ

8 มกราคม 2563

วิทยาลัยเข้ารับการประเมินลูกเสือวิสามัญ

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

8 มกราคม 2563

วิทยาลัยเขารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน โดยมีคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินและให้คำแนะนำ

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

7 มกราคม 2563

นางสาวนุชนารถ สมัครสมาน
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

แนะนำวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
199 ม.17 ถ.ภูเขียย-เกษตรสมบูรณ์ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทร : 044-861-202 , 086-3665867
Social
  • Facebook
ลิงค์อาชีวะ
แหล่งสืบค้นข้อมูลสาขาวิชา
สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์